LIMBA SARDA COMUNA

Una Norma pro s’ufitzialidade de sa limba sarda
Cun su cuidadu de sa Sotziedade pro sa Limba Sarda. Presidente Diegu Corràine

Prima pàgina > [2] Istòria de sa LSC > LSU>LSC: desinèntzia de sos verbos de sa 2a coniugatzione: -er > - (...)

LSU>LSC: desinèntzia de sos verbos de sa 2a coniugatzione: -er > - ere

chenàbura 18 cabudanni 2020, de Diegu Corràine

Essende istadu membru de su cumissione LSU e LSC (presentes in ambas: Bolognesi, Corràine, Paulis), mi càpitat chi calicunu mi pedat crarimentos, in prus de su chi resurtat in sos testos ufitziales LSU e pustis LSC, chi (m’abbìgio, a dolu mannu) in medas non connoschent galu o ismèntigant, finas si ant postu sa firma.

Custa bia tocat a sa desinèntzia de sos verbos de sa 2a coniugatzione: -er > -ere.

Pro 20 annos, Diegu Corràine, sas editziones Papiros e calicunu àteru ant semper iscritu: tenner, aer, fagher, connoscher, etc., in pràtica totu sa finales de sa segunda coniugatzione in -er, ca sa -E finale de s’originale latinu, in su sardu de unos cantos dialetos tzentrales, si cumportat comente una vocale paragògica, cumportende·si comente una -r finale cale si siat, duncas cambiende·si in -s in dae in antis de cunsonantes surdas: faghes paghe, tennes sidis, tennes totu, etc. Gosi fiat finas in sa LSU chi ant firmadu totu sos membros, a pustis chi ant discùtidu totu sos casos de sa norma adotada (firmada dae E. Blasco, R. Bolognesi, D. Corraine, I. Delogu, A. Dettori, G. Paulis, M. Pittau, T. Rubattu, L. Sole, H.J. Wolf, M. Porru (segretàriu)).

In ca cumissione LSC, imbetzes, calicunu at propostu una solutzione in -ere, comente in latinu -ERE (e Puddu, Bolognesi, Pinna-Catte, Corraine, Lupinu, Paulis ant atzetadu), pro cunsentire de pronuntziare: tènnere, àere, connòschere, etc. in dae in antis de cale si siat cunsonantee, e duncas, tènniri, àiri, connòsciri, etc. comente acuntesset in una cantas variedades meridionales, in ue càmbiant in manera regulare e sistemàtica , in «i» totu sas «e» àtonas: òmine > òmini, pee > pei, etc.

Duncas, in sa LSC, amus generalizadu una solutzione meridionale, sena pèrdere sa "-e > -i" finale.


In sa figura: Particulare de pintura de REMO BRANCA / Colletzione Comunale de Arte / Comuna de Nùgoro