LIMBA SARDA COMUNA

Una Norma pro s’ufitzialidade de sa limba sarda
Cun su cuidadu de sa Sotziedade pro sa Limba Sarda. Presidente Diegu Corràine

Prima pàgina > [4] ANNOTATZIONES > Paràulas truncadas

Paràulas truncadas

sàbadu 19 cabudanni 2020, de Diegu Corràine

Cando cramamus una pessone, a su sòlitu truncamus su faeddu in sa cunsonante tònica, chi si tratet de sustantivu o de nùmene de pessone.
Pro sinnare custu truncamentu, est mègius a pònnere un’apòstrofu: Anto’, Frantzi’, ma’ (mama), ba’ (babbu), etc. NO un’atzentu: Antò, Frantzì, (mama), (babbu),


In sa figura: Particulare de pintura de CARMELO FLORIS / Colletzione Comunale de Arte / Comuna de Nùgoro